fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Процедура за подпомагане „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите” | IY Law Firm
1231
post-template-default,single,single-post,postid-1231,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Процедура за подпомагане „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”

28.02.2023 г. автор: адвокат Дойчин Иванов

На 02.02.2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството откри за кандидатстване процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите”.

Крайният срок за прием на предложения е до 15.06.2023 г., 17:30 ч.

Тук може да се запознаете с новината от сайта на ИСУН.

1. Цел на процедурата

Целта на тази мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на сградите в сферата на производството, търговията и услугите.

Специфични цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от нежилищни сгради, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа;
 • Постигане на минимум 30 % спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд.

Конкретни цели:

 • Подобряване енергийните характеристики на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, чрез изпълнение на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при сгради в сферата на търговията и услугите;
 • Постигане на минимум 30 % спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
 • Намаляване на разходите за енергопотребление;
 • Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 ).

Наличният финансов ресурс по процедурата е разпределен на база вида на предприятията по категории – микро-/малки, средни и големи предприятия, както и на следните компоненти:

 • Компонент 1 – предприятия в сферата на производството, и
 • Компонент 2 – предприятия в сферата на търговията и услугите, включително в сектор „Туризъм“

Кандидат по настоящата процедурата може да подаде само 1 (едно) предложение за изпълнение на инвестиция за сграда/и от обхвата на един от компонентите.

В едно предложение за изпълнение на инвестиция могат да бъдат включени до 3 (три) сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на строеж на кандидата.

Предложение за изпълнение на инвестиция не може да се подаде за сграда/и, която/които се ползва/т от кандидата чрез договор за наем или концесия.

За целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура е необходимо след приключване на дейностите за СМР, в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор за финансиране на одобрената инвестиция, крайният получател на средства да изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл. 44 ал. 1 от ЗЕЕ – за сградите от компонент 2 или лица от регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ – за сградите от компонент 1), която да докаже потреблението на първична енергия и постигнатите спестявания от обновяването, заложени в подаденото на етапа на кандидатстване предложение по настоящата процедура.

ВАЖНО: Независимата експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, нужна за целите на отчитането на постигнатите резултати по настоящата процедура, не отменя задълженията на крайния получател да изпълни законовите изисквания за издаване на нов сертификат не по-рано от една календарна година след изпълнението на енергоспестяващи мерки, съгласно действащото законодателство. (за сградите от компонент 2).

2. Общ бюджет на процедурата и размери на финансиране за кандидатите

2.1. Общият бюджет на настоящата процедура е в 235 200 000,00 лева. 2.2. Отделните кандидати – микро, малки, средни и големи предприятия могат да очакват до 65 % безвъзмездно финансиране в размер на: за микро и малки предприятия минимум 35 000 лева и максимум, съответно за микро предприятия – 100 000 лева, за малки предприятия – 300 000 лева, за средни предприятия минимум – 100 000 лева, максимум – 500 000 лева и за големи предприятия – минимум – 100 000 лева, максимум – 1 500 000 лева.

3. Допустими кандидати

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микропредприятие≥ 70 000 лева
Малко предприятие≥ 150 000 лева
Средно предприятие≥ 650 000 лева
Голямо предприятие≥ 3 500 000 лева

4. Недопустими кандидати

Недопустими кандидати по настоящата процедура са кандидати, които:

1. са обявени в несъстоятелност;

2. са в производство по несъстоятелност;

3. са в процедура по ликвидация;

4. развиват своята основна икономическа дейност в сектор А „Селско и рибно стопанство“ съгласно КИД-2008;

5. съгласно КИД-2008 на НСИ попадат в обхвата на код 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. 6. други изисквания

5. Допустими дейности и разходи за финансиране

Допустими дейности по настоящата процедура са:

 • дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност
 • дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващ СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация; за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за предложения за изпълнение на инвестиции в режим на минимална помощ.

ВАЖНО: По настоящата процедура ще бъдат подкрепени само производствени сгради, за които избраният за изпълнение пакет от енергоспестяващи мерки ще осигури най-малко 30 % спестяване на първична енергия спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда.

В обследването за енергийна ефективност на предприятия за производство, следва задължително да бъде посочен делът на спестяванията на първична енергия, свързан с енергопотреблението само на сградата, определен в процентно съотношение спрямо спестена първична енергия, която съответства на разходите само за сградата, без да се включва консумацията/потреблението на енергия от технологичното оборудване, съоръжения за промишлени системи и др.

ВАЖНО: Предложенията за изпълнение на инвестиции следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата), с цел изготвяне на реалистични обследвания за енергийна ефективност. Крайният потребител следва да представи доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност на съществуваща сграда, от който да става ясно (да е посочено изрично), че производството на електрическа и/или топлинна енергия, осъществено със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество.

6. Необходими документи при кандидатстване

На етапа на кандидатстване към предложението за изпълнение на инвестиция кандидатът следва да представи:

1. Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност, изготвено по реда на Наредбата по чл. 57, ал. 6 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащата към момента на кандидатстване Наредба по чл. 48 от ЗЕЕ (за сгради по компонент 2)

2. КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.

3. Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

или

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

или

Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване. В случай на издадени Решения по ЗООС и ЗБР инвестиционният проект трябва да е съобразен с условията и мерките в решенията и да съответства на описаните параметри в тях.

7. Съществени условия при изпълнение на одобрено проектно предложение

При изпълнение на енергоспестяващите мерки, които са препоръчани в изготвените обследвания за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и са финансирани по настоящата процедура със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, крайният получател следва да изготви инвестиционен проект за изпълнението им съгласно ЗУТ (ако е приложимо).

Задължение на крайния получател е да съхранява оригинал на техническата документация в целия й наличен обем и свързаната с нея налична документация (съгласувания, одобрения и разрешения и др.).

Крайният получател на средствата следва да сключва договори с изпълнители за осъществяването на дейности по одобреното предложение за изпълнение на инвестиция. При избора на изпълнител, крайният получател прилага Закона за обществените поръчки или съответните нормативни актове -Постановление №80 от 9 май 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Обществените поръчки подлежат на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) в съответствие с чл. 229, ал.1, т. 2, букви г), д) и е) от ЗОП.

В допълнение, извън посочената проверка на АОП, СНД извършва предварителен контрол за съответствие с приложимите европейски и национални изисквания в областта на обществените поръчки на обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, както и предложението за изменение на договор. Предварителният контрол за законосъобразност е превантивна контролна дейност, която е насочена да предотвратява вземането на незаконосъобразни решения. СНД не осъществява предварителен контрол в случаите, в които АОП извършва контрол по реда чл. 229, ал. 1, т. 2 буква „г“ във връзка с чл. 232 от ЗОП и по реда на чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ във връзка с чл. 235 от ЗОП.

СНД извършва последващ контрол на приключили процедури за избор на изпълнител въз основа на оценка на риска. Когато в рамките на дейностите на контрол на СНД се установят индикатори за измама, корупция или конфликт на интереси и двойно финансиране, се прилага процедура за докладване на сигнали за сериозни нередности към съответно компетентните за това институции.

8. Недопустими дейности и разходи за финансиране

Недопустими разходи по настоящата процедура са:

1. инвестиции в системи, които произвеждат енергия, включително възобновяеми източници (ВИ), които не са за собствено потребление или са с цел продажба на енергия;

2. инвестиции в котли на газ или от други изкопаеми горива;

3. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;

4. дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция; 5. Данък върху добавената стойност (ДДС);

В случай на необходимост от ОВОС, последната се изготвя и се прилага при кандидатстване с предложението за изпълнение на инвестиция. Задължение на крайния получател е да провери и дали предложеният инвестиционен проект подлежи на оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

9. Срок на проектите за финансиране

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател, но не по-късно от 30.06.2026 г. включително.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас. Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“