fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Процедура за подпомагане „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията ” | IY Law Firm
1222
post-template-default,single,single-post,postid-1222,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Процедура за подпомагане „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията ”

19.02.2023 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 14.02.2023 г. Министерство на иновациите и растежа отвори за кандидатстване очакваната процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията ”. Същата е финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Тук може да се запознаете с новината от сайта на ИСУН.

Срокът за подаване на проектни предложения е от 14.02.2023 г. – 15.05.2023 г.

1. Цел на процедурата

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

2. Общ бюджет на процедурата и размери на финансиране за кандидатите

Общият бюджет на настоящата процедура е в 200 000 000 лева.

Отделните кандидати – микро, малки и средни предприятия могат да очакват между 45% – 50 % безвъзмездно финансиране в размер на минимум 75 000 лева и максимум 1 000 000 лева. Има някои особености при определяне на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

3. Допустими кандидати

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Да са микро, малки и средни предприятия, но също и малки дружества със средна пазарна капитализация, както и дружества със средна пазарна капитализация

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 80 000 лева
Малко предприятие≥ 200 000 лева
Средно предприятие≥ 800 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация≥ 3 000 000 лева

4. Недопустими кандидати

Недопустими кандидати по настоящата процедура са кандидати, които:

1) са обявени в несъстоятелност;

2) са в производство по несъстоятелност;

3) са в процедура по ликвидация;

4) имат публични задължения към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника

5) развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;

– сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;

– сектор О „Държавно управление“;

– сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“;

– сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“. 6) други изисквания

5. Допустими дейности и разходи за финансиране

По процедурата са допустими единствено разходи за изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на предложението за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност (съгласно удостоверение за предоставена мощност, издадено от електроразпределителното дружество (ЕРД) или договор с ЕРД за предоставена мощност на кандидата), но не повече от 1 MW.

Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет (в kWh) равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по настоящата процедура.

Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея.

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда/имот, която/който е изцяло собственост на кандидата. В случай на сграда, същата следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

ИЛИ

Фотоволтаичната система с батерии трябва да се изграждат върху сграда, за която единствено кандидатът има учредено право на строеж. Сградата, за която има учредено право на строеж, следва да е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване. Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия.

6. Изпълнител на дейностите, които са допустими за финансиране

Инвестицията трябва да се изпълни от един изпълнител (юридическо лице). Всички инвестиции трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба.

Фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) следва да бъдат изпълнени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти. Дейностите по монтиране на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение могат да се извършват единствено от юридически лица, ангажирали в екипа си лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, включени в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: https://www.seea.government.bg/bg/?option=com_grid&gid=14_mg_0&p=34.

7. Минимален срок на поддържане на изправността на инсталираните фотоволтаичната система и батерия и устойчивост на инвестицията

За периода на устойчивост от 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система следва да се спазва и задължението – произведената от новите фотоволтаични инсталации енергия да се използва единствено за собствено потребление. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място, които ще удостоверяват дали фотоволтаичната система до 1 МW, включително съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии):

  • са доставени, инсталирани и въведени в експлоатация;
  • отговарят на минималните технически изисквания;
  • фотоволтаичната система произвежда електрическа енергия само за собствено потребление;
  • батериите съхраняват електрическа енергия от фотоволтаичната система, която се използва само за собствено потребление;
  • всички активи, придобити по проекта, се използват на определеното място за целите на предложението за изпълнение на инвестиция, и съгласно договора за финансиране с крайния получател.

Произведената енергия от фотоволтаичната система не може да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба през периода на устойчивост 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система.

Инвестицията (новата фотоволтаична система за електрическа енергия за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия) следва да бъде застрахована срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода на устойчивост – от въвеждане в експлоатация до минимум 5 (пет) години след това. Бенефициентите следва да представят информация на СНД, за електрическата енергия за собствено потребление, произведена от енергийното съоръжение, ежегодно в срок 5 (пет) години от въвеждане в експлоатация на изградената с настоящата инвестиция фотоволтаична система. Информацията се предоставя за изминалата календарна година в срок до 15 април на следващата година, като данните следва да са единствено за новоизградената по проекта инсталация и да са попълнени във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. Произведената електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система следва да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. Годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система няма да се взема предвид при проследяване изпълнението на посоченото изискване. При неизпълнение на изискването, крайният получател възстановява по 25% от предоставената помощ за всяка една година на неизпълнение в рамките на 4-те години, следващи годината на въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната система, по реда на чл. 4.2. от Договора за финансиране (Приложение 15 към Условията за изпълнение).

8. Недопустими дейности и разходи за финансиране

1) дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция;

2) дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция;

3) дейности, които вече са финансирани от други публични източници;

4) дейности, отнасящи се до икономическа дейност, различна от допустимата основна икономическа дейност на предприятието-кандидат;

5) дейности за закупуване на активи втора употреба;

9. Срок на проектите за финансиране

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“