fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Процедура за подпомагане „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” | IY Law Firm
1216
post-template-default,single,single-post,postid-1216,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Процедура за подпомагане „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

13.09.2022 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 31.08.2022 г. Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Същата е втора по ред по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Тук може да се запознаете с новината от сайта на ОПИК.

Процедурата предстои да бъде официално отворена за кандидатстване на 05.10.2022 г.

1. Цел на процедурата

Целта на тази мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

2. Общ бюджет на процедурата и размери на финансиране за кандидатите

2.1. Общият бюджет на настоящата процедура е в 30 600 000 лева. 2.2. Отделните кандидати – малки и средни предприятия могат да очакват 100 % безвъзмездно финансиране в размер на минимум 3 000 лева и максимум 20 000 лева.

3. Допустими кандидати

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Да са микро, малки и средни предприятия

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

4. Недопустими кандидати

Недопустими кандидати по настоящата процедура са кандидати, които:

1) са обявени в несъстоятелност;

2) са в производство по несъстоятелност;

3) са в процедура по ликвидация;

4) имат публични задължения към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника

5) развиват своята основна икономическа дейност в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;

– сектор В „Добивна промишленост“;

– сектор F „Строителство“;

– сектор Р „Образование“;

– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;

– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

6) други изисквания

5. Допустими дейности и разходи за финансиране

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи:

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

Окончателният вариант на „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включително пределни цени за всяка услуга/решение, определени въз основа на извършено пазарно проучване, ще бъдат публикувани при обявяването на процедурата.

Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения.

В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка.

Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

– готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;

– персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;

– SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

Крайният резултат от услугите/решенията, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции се удостоверява посредством протокол за въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване на съответното решение. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимия документ, извършените разходи за съответната услуга/решение няма да бъдат признати.

В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции включват услуга за въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се ползват/поддържат в предприятието – краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане.

6. Недопустими дейности и разходи за финансиране

1) дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция;

2) дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция;

3) дейности, които вече са финансирани от други публични източници;

4) дейности, отнасящи се до икономическа дейност, различна от допустимата основна икономическа дейност на предприятието-кандидат;5) дейности за закупуване на активи втора употреба;

5) други условия за недопустимост.

7. Срок на проектите за финансиране

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“