fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Изменения на Кодекса на труда - актуална информация - IY Law Firm
1203
post-template-default,single,single-post,postid-1203,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Изменения на Кодекса на труда – актуална информация

09.08.2022 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

В Държавен вестник бр. 62 от 05.08.2022 г. са обнародвани изменения на Кодекса на труда, които касаят важни елементи на трудовите отношения. Измененията са в сила със задна дата, считано от 01.08.2022 г.

1. Относно измененията на трудовото правоотношение

В чл. 66, ал. 5 от КТ е въведена промяна изискваща от Работодателя да предостави на Служителя необходимата писмена информация относно настъпилите промени в трудовото правоотношение най-късно до влизане в сила на съответните промени.

На практика това правило има значение главно за случаите на едностранно изменение на трудовия договор от страна на Работодателя, тъй като основният принцип за изменение на трудовото правоотношение съобразно чл. 119, ал. 1 от КТ гласи, че промени се извършват по взаимно съгласие на страните и в писмена форма.

Възможностите на Работодателя да изменя едностранно трудовото правоотношение, включително и без съгласието на Служителя са предвидени в чл. 120, ал. 1 от КТ и те касаят случаи на производствена необходимост и престой. При тези условия Работодателят има право да изменя едностранно мястото или характера на работата на Служителя за срок до 45 дни през една календарна година.

Освен това, Работодателят може да извършва едностранни промени на трудовото правоотношение и без съгласието на Служителя в случаи, когато същите са от полза за Служителя, като едностранно увеличение на трудовото възнаграждение или увеличение на размера на редовния платен годишен отпуск и др.

В тези хипотези на едностранно изменение на трудовото правоотношение Работодателят е длъжен да предоставя писмена информация на Служителите най-късно до влизане в сила на промените. В другите случаи на изменения на трудовото правоотношение по взаимно съгласие на страните подобно информиране не е необходимо, защото формата по принцип е писмена и очевидно за спазването ѝ е предвидено и съгласието на Служителя.

2. Относно срока за изпитване

В чл. 70, ал. 1 от КТ се въвежда допълнителна хипотеза на възможността за уговаряне на срок за изпитване. Новото правило има предвид случаите, при които за работата е определен срок до една година, като в тези случаи срокът за изпитване не може да е по-дълъг от 1 месец.

До преди измененията срокът за изпитване във всички случаи беше предвиден с продължителност до 6 месеца и зависеше изцяло от волята на страните. Това означаваше, че дори и за сключване на трудови договори за определен срок, примерно до 4, 5 или 9 месеца до сега беше възможно да се уговаря срок на изпитване от максималните 6 месеца, т.е. в случай на работа за определен срок до 6 месеца, например, за целия срок на работата беше възможно Служителят да е в срок за изпитване.

3. Относно условията за сключване на допълнителен трудов договор

Важни изменения са въведени в чл. 111 от КТ.

По до сега действащата уредба се предвиждаше право на Служителя да сключва допълнителни трудови договори извън основния му трудов договор, включително и с други работодатели, само ако не е уговорено друго в основния му трудов договор. Това означаваше, че при наличие на изрична забрана в основния трудов договор, което често се срещаше в практиката, Служителят нямаше право да сключва никакви допълнителни трудови договори без предварителното съгласие на основния си Работодател.

С изменението на чл. 111 от КТ се предвижда свободата на Служителя да сключва допълнителни трудови договори, включително и с други работодатели, освен ако не е уговорена забрана в основния му трудов договор поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси. С други думи, занапред Работодателят по основния трудов договор може да ограничава служителите си да сключват допълнителни трудови договори само по съображения за защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

4. Относно правата на Служителя на допълнителна информация от Работодателя

В чл. 119 от КТ са предвидени допълнителни възможности за Служителя да предлага на Работодателя изменение на трудовия си договор за определен срок или за непълно работно време в трудов договор за неопределен срок и за пълно работно време. В тези случаи и при несъгласие с изменението от страна на Работодателя, последният е длъжен в срок до един месец да представи на Служителя писмена обосновка на мотивите си да не се съгласи.

Работодателят се освобождава от горепосоченото задължение, ако е получил подобни предложения от Служителя повече от два пъти за период от една година.

В чл. 127 от КТ се въвеждат допълнителни задължения за Работодателя да предоставя информация на Служителя относно:

  • указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред, с вътрешните правила за работната заплата и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ;
  • информация за осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

От практическа гледна точка горепосочените задължения означават задължения за Работодателя да проведе допълнително текущо информиране на служителите си по отношение на действащите си трудови правоотношения и занапред при сключване на нови трудови договори да предоставя и горепосочената допълнителна информация. Особено внимание заслужава новото задължение за предоставяне на информация за условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на КТ.

5. Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

В новия чл. 164в от КТ се предвижда правото на бащи (осиновители) на платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца.

6. Относно въвеждането на допълнителни възможности за служителите за съвместяване на трудовите и семейните задължения

С измененията на чл. 167б от КТ се предвиждат възможности за служители, които са родители (осиновители) на деца до 8 години или полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.

В тези случаи служителите могат да предлагат на Работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното време, преминаване към работа от разстояние и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения.

Работодателят не е длъжен да се съгласи с предложенията, но ако откаже е длъжен да представи мотивиран писмен отговор в срок 14 дни от постъпване на предложението за изменение на трудовото правоотношение.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“