fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Процедура „Технологична модернизация“ – обновена | IY Law Firm
1155
post-template-default,single,single-post,postid-1155,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Процедура „Технологична модернизация“ – обновена

25.07.2022 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 22.07.2022 г. Министерство на иновациите и растежа откри за кандидатстване и подаване на заявления процедура „Технологична модернизация“.

Тук може да се запознаете с новината от сайта на ОПИК.

Процедурата вече е отворена за кандидатстване, като крайният срок за подаване на заявления е до 16.30 часа на 21.09.2022 г.

1. Цел на процедурата

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на малките и средни предприятия.

2. Общ бюджет на процедурата и размери на финансиране за кандидатите

2.1. Общият бюджет на настоящата процедура е в 260 000 000 лева.

2.2. Отделните кандидати – малки и средни предприятия могат да очакват финансиране в следните размери според своята категория:

  • Микро предприятия от 35 000 лева до 180 000 лева;
  • Малки предприятия от 35 000 лева до 350 000 лева;
  • Средни предприятия до 35 000 лева до 700 000 лева;

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава:

  • за микропредприятия: 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за малки предприятия: 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за средни предприятия: 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

2.3. Процент на съфинансиране

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)
Микро и малки предприятия50 %София град (столица): 40% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 40% Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия50 %София град (столица): 30% София област: 50% Област Благоевград: 50% Област Перник: 30% Област Кюстендил: 35%

3. Допустими кандидати

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

2) Да са микро, малки и средни предприятия

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 210 000 лева
Малко предприятие≥ 750 000 лева
Средно предприятие≥ 3 000 000 лева

5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 52 000 лева
Малко предприятие≥ 187 000 лева
Средно предприятие≥ 750 000 лева

6) Да развиват своята основна икономическа дейност във Високотехнологични производства, като Производство на лекарствени вещества и продукти, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Средно към високотехнологични производства, като Производство на химични продукти, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение и други, Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания, като Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Информационни услуги и други, а също и да извършват дейност в Регионалните приоритетни сектори, като Производство на хранителни продукти, Производство на напитки, Производство на метални изделия, без машини и оборудване и други.

4. Недопустими кандидати

Недопустими кандидати по настоящата процедура са кандидати, които:

1) са обявени в несъстоятелност;

2) са в производство по несъстоятелност;

3) са в процедура по ликвидация;

4) имат публични задължения към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника

5) други изисквания

5. Допустими дейности и разходи за финансиране

Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Инвестицията следва да се поддържа в региона получател от страна на крайния получател най-малко три години след изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция.

Допустими по настоящата процедура са следните разходи:

  • Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
  • Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, на стойност общо до 50 000 лева включващ:

– разходи за придобиване на специализиран софтуер;

– разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи.

6. Недопустими дейности и разходи за финансиране

1) дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция;

2) дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция;

3) дейности, които вече са финансирани от други публични източници;

4) дейности, отнасящи се до икономическа дейност, различна от националните и регионални приоритетни сектори, определени в НСМСП 2021-2027;

5) дейностите, свързани с въвеждане на възобновяеми източници (ВИ);

6) закупуване на дълготрайни активи втора употреба;

7) дейности, свързани с наемането на материални и нематериални активи;

8) закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието;

9) дейности за придобиване на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията, с изключение на ERP системи, CRM системи и MOM/MES системи;

10) закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);

11) закупуване или наемане на транспортни средства;

12) закупуване на земя и сгради

7. Срок на проектите за финансиране

Продължителността на изпълнение на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“