fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА АДАПТИРАНЕ НА МСП В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 | IY Law Firm
1115
post-template-default,single,single-post,postid-1115,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА АДАПТИРАНЕ НА МСП В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

24.10.2020 г.

автор: адвокат Цвета Иванова – Йонкова

В серия от статии Ви информираме за възможностите за подкрепа, които Европейският съюз предоставя на малките и средни предприятия (МСП) в България във връзка с преодоляване на икономическите последици, причинени от пандемията COVID – 19.

На 15.10.2020 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Тук може да се запознаете с новината от сайта на ОПИК.

След фазата на обществено обсъждане, която приключи на 22.10.2020 г. предстои да бъдат обявени и окончателните условия и датата на откриване на процедурата за кандидатстване.

Целта на процедурата е да се предостави финансова подкрепа на МСП, за да реорганизират и адаптират работните си места и/или променят бизнес процесите и моделите си с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

I. Размери на безвъзмездната финансова помощ

МСП ще могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ в следните размери:

  • Микро предприятия от 3,000 лева до 15,000 лева (но не повече от 10 % от нетните приходи от продажби на предприятието за 2019 г.)
  • Малки предприятия от 10,000 лева до 30,000 лева (но не повече от 5 % от нетните приходи от продажби на предприятието за 2019 г.)
  • Средни предприятия от 25,000 лева до 75,000 лева (но не повече от 2.5 % от нетните приходи от продажби на предприятието за 2019 г.)

Разходите за проектите на кандидатите по програмата се предвижда да се покриват до 70 % от безвъзмездна финансова помощ и останалите 30 % собствено финансиране от кандидатите.

Предвиждат се два варианта за плащане по процедурата:

Вариант 1 – авансово плащане в размер до 40 % от размера на безвъзмездната финансова помощ и окончателно плащане след приключване и отчитане на проекта. Условие за получаване на авансовото плащане е предоставяне на банкова гаранция за пълния размер на исканата авансово сума.

Вариант 2 – само окончателно плащане.

II. Допустими кандидати

По програмата ще могат да кандидатстват само юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими по процедурата ще бъдат само кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;

Допустими по процедурата ще бъдат само кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Допустими по процедурата ще са само кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • микро предприятие – ≥ 30 000 лева,
  • малко предприятие – ≥ 200 000 лева
  • Средно предприятие – ≥ 1 000 000 лева.

III. Допустими дейности

Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.

Дейностите следва да бъдат извършени след датата на подаване на проектното предложение и до изтичане на крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта.

Да са съобразени с пазарните цени за съответния вид разход.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1) Осигуряване на колективни средства за защита;

За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери,  пречистватели за въздух и др. подобни.

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;

Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса. Посочената функционалност следва задължително да фигурира в изискванията към оферентите, зададени в рамките на техническата спецификация или образеца на КСС.

  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи.

Задължителен краен резултат от въвеждането на ИКТ системи и приложения е получаването на:

– лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;

– протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;

– технически паспорт/друг еквивалентен документ.

Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да бъдат поддържани в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане.

IV. Недопустими дейности

Дейности, които са започнати и физически извършени или изцяло осъществени преди подаване на проектното предложение.

Дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта.

Разходи за СМР в помещения под наем, за които кандидатът няма договор за наем за периода на устойчивост (минимум три години от окончателното плащане по проекта).

Разходи за СМР, за които се изискват разрешителни от компетентни органи.

Разходи за основен ремонт.

Разходи за машини, съоръжения и оборудване за производствени нужди.

Разходи за закупуване на транспортни средства.

Разходи за дълготрайни активи втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба.

***

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Цвета Иванова – Йонкова Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“