fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Подкрепа за малките предприятия до 50,000 лева - IY Law Firm
1108
post-template-default,single,single-post,postid-1108,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Подкрепа за малките предприятия до 50,000 лева

11.10.2020 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

В условията на пандемия във връзка с вируса COVID 19 и разразилата се икономическа криза оказването на помощ за малкия бизнес е от изключително важно значение.

Предходната програма за подкрепа на микро- и малки предприятия от 3,000 лева – 10,000 лева по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 достигна до много кандидати и оказа ползотворно въздействие за тяхната дейност.

Сега управляващият орган на ОПИК е оценил необходимостта от допълнителна помощ и във връзка с това до края на месец октомври 2020 г. предстои да стартира нова процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

По-популярно адресатите на процедурата са известни като групата на т. нар. големите малки.

Тук може да се запознаете с новината от сайта на ОПИК.

До 16.10.2020 г. ще се приемат предложения и коментари по процедурата в рамките на фазата на т. нар. обществено обсъждане.

След това ще се обявят финалните условия и срока за подаване на проектните предложения.

На този етап управляващият орган на ОПИК е обявил предварителните условия.

Ако имате нужда от компетентно съдействие във връзка с процеса по кандидатстване по програмата, не се колебайте да се свържете с нас на телефоните, посочени в полетата за контакт в сайта ни. Някои от по-важни условия на процедурата са следните.

1. Цел на процедурата

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500,000 лева за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

2. Общ бюджет на процедурата

78,233,200 (седемдесет и осем милиона двеста тридесет и три хиляди и двеста) лева

3. Размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки кандидат

до 50,000 (петдесет хиляди) лева

Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура е предвидено да бъде извършвано в срок от 15 работни дни от датата на сключване на административния договор.

В случай че съответното предприятие е получило безвъзмездна финансова помощ по реда на предходната процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, тогава общият размер на помощта и по двете процедури не следва да превишава сумата от 50,000 лева.

Пример: Предприятие А е получило финансиране по предходната процедура от 10,000 лева и сега кандидатства за допълнително финансиране по новата процедура, тогава размерът на помощта ще е до 40,000 лева.

4. Допустими кандидати

4.1. Търговци

Кандидатите следва да са юридически лица или физически лица, регистрирани по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите.

4.2. Предприятия, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност

В случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

4.3. Само малки предприятия

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Критериите за малко предприятие съобразно Закона за малките и средни предприятия (чл. 3 от ЗМСП) са следните:

1. средносписъчен брой на персонала, от 10 до 49 души, и

2. годишен оборот от 3,900,001 лева до 19,500,000 лева и/или стойност на активите от 3,900,001 лева до 19,500,000 лева.

Важно условие при определяне на категорията на предприятията е също и отчитането на критериите за предприятия партньори и свързани предприятия. (чл. 4 от ЗМСП)

4.4. Минимален оборот за 2019 г. от 500,000 лева

Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500,000 лева.

4.5. Регистриран спад в приходите от поне 20 %

Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20 % спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20 %.

5. Допустими разходи

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

 • Разходите, извършени след 01.02.2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта;
 • Разходи за суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

6. Недопустими сектори

По реда на настоящата процедура няма да бъдат финансирани кандидати, извършващи следните дейности:

 • част от дейностите по „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • „Производство на хранителни продукти”
 • „Производство на напитки”
 • „Рибарство и аквакултури“
 • „Финансови и застрахователни дейности“
 • „Организиране на хазартни игри“
 • „Производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия“

7. Недопустими разходи

Разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

 • Разходи за ДМА
 • Разходи за стоки, предназначени за продажба
 • Разходи за ДДС и други данъци и такси
 • Разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси
 • Разходи за лизингови вноски
 • Разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта)

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов

Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“