fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Преходът след края извънредното положение - IY Law Firm
1099
post-template-default,single,single-post,postid-1099,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Преходът след края извънредното положение

26.05.2020 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 13.05.2020 г. в Държавен вестник бр. 44/2020 г. като преходни и заключителни разпоредби към Закона за Здравето бяха обнародвани промените, които Народното събрание прие в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. („Законът за извънредното положение“)

По-долу ще намерите акцентите от промените в Закона за извънредното положение, които са важни за бизнеса в преходния период след отмяната на извънредното положение.

I. Относно схемата 60 на 40

Срокът на действие на програмата за подпомагане на работодателите по схемата 60/40 се удължава до 30.06.2020 г. Все пак обаче подпомагането не може да се прилага за период по-дълъг от 3 месеца. Това означава, че ако работодател се е възползвал от подпомагането, считано от самото начало на извънредното положение от 13.03.2020 г., този работодател няма да може да се възползва от помощта след 13.06.2020 г.

II. Относно процесуалните срокове

Считано от 14.05.2020 г. се възобновяват процесуалните срокове по всички съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. Това означава, че тези срокове продължават да текат от момента, в който са спрели на 13.03.2020 г. и продължават до техния край. Тези срокове не започват да текат от начало.

III. Относно давностните срокове

Считано от 14.05.2020 г. се възобновяват всички давностни срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

IV. Относно други срокове

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.06.2020 г., сроковете, определени със закон, извън тези срокове, които са посочени по-горе, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправните субекти.

Също така с един месец от отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.06.2020 г., се удължава и действието на административни актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

V. Относно публичните продани и запорите

До два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.07.2020 г., се спират всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавни и частни съдебни изпълнители. Считано от 14.07.2020 г. публичните продани се насрочват наново. За новите процедури не се дължат такси и разноски.

До два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.07.2020 г., не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения за болнична помощ, запори на трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за трудови възнаграждения.

От този привилегирован режим ще се ползват и общините. За периода от два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.07.2020 г., не се налагат запори на банкови сметки на общини.

Извън обхвата на закона обаче са другите лица освен физическите лица, лечебните заведения и общините, което означава, че за всички търговски дружества и други субекти продължава да е възможно да се налагат запори върху техни банкови сметки и вземания от трети лица.

VI. Относно забавата при парични плащания

До два месеца след отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.07.2020 г., при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от финансови институции, т. е. в най-общия случай банките, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение.

VII. Относно обявяването на годишните финансови отчети за 2019 г.

През 2020 г. сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството се удължават до 30.09.2020 г. По-конкретно това са сроковете за публикуване на финансовите отчети на всички търговци, на юридическите лица с нестопанска цел, а също и на всички други предприятия.

През 2020 г. срокът по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за обявяване на декларация за липса на дейност през 2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.

VIII. Относно нотариалните производства

Възобновяват се нотариалните производства без ограничения.

VIII. Относно данъците

През 2020 г. отстъпка от 5 % се прави на лицата, които преди 30.06.2020 г. са предплатили данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година.

През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се удължава до 30.06.2020 г., т. е. това е срокът за внасяне на дължимия данък върху разходите за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, а също и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия данък от се удължава до 30.06.2020 г. за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, а също и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Отново за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, а също и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, през 2020 г. ползват отстъпка от 5 % върху данъка за довнасяне, ако до 31.05.2020 г. са подали годишната декларация и са платили дължимия данък.

Горепосочените облекчения не се отнасят до другите физически лица, освен търговци и земеделски стопани. За всички други физически лица освен тези две категории, продължава да се прилага срокът за деклариране и плащане на данъка за 2019 г. до 30.04.2020 г.

IX. Относно туроператорите

Въвежда се възможност за туроператорите да предлагат на пътуващи, чиито пътувания са отменени, ваучери за заплатената сума във връзка с други туристически услуги. При непостигане на споразумение между страните обаче за ваучерите или други условия, туроператорите дължат възстановяване на дължимите суми не по-късно от 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.05.2021 г.

Две години след отмяната на извънредното положение, т. е. до 13.05.2022 г. Министерството на туризма предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет, изпълнен с български въздушен превозвач. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в Република България, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

IX. Относно производствата по ДОПК

Считано от 14.05.2020 г. се възобновява срокът по чл. 171, ал. 2 от ДОПК, т. е. абсолютният давностен срок за погасяване на публични вземания от 10 години.

Считано от 14.05.2020 г. се възобновяват сроковете и в някои случаи при несъстоятелност на длъжника по реда на чл. 193, ал. 4 от ДОПК.

Считано от 14.05.2020 г. могат отново да се образуват изпълнителни производства по реда на ДОПК срещу длъжници за публични вземания.

Считано от 14.05.2020 г. се възобновяват изпълнителните производства срещу длъжници, образувани по реда на ДОПК, т. е. публичните изпълнители могат отново да извършват нови изпълнителни действия, включително по обезпечаване на вземанията, както и по разпределение на вече постъпили суми.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата и други теми, които са важни за Вас и Вашия бизнес или защита на личните Ви права.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов

Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“