fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Всичко за финансовите облекчения в условията на кризата - IY Law Firm
1059
post-template-default,single,single-post,postid-1059,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Всичко за финансовите облекчения в условията на кризата

21.04.2020 г. (обновена на 12.05.2020 г.)

автор: адвокат Дойчин Иванов

Здравната и икономическа криза, породена от разпространението на COVID-19 (коронавирус), постави неочаквано редица бизнеси и отделни граждани в затруднение да посрещат текущите си плащания. По-важното от непосредствения шок обаче е липсата на яснота относно продължителността на извънредната ситуация и в крайна сметка липсата на яснота относно връщането на живота и икономическите отношения към предкризисното им състояние.

Целта на тази статия е да събере на едно място обявените от правителството и банките възможности за финансова помощ. При наличие на допълнителна информация съдържанието ще бъде съответно обновявано. В случай че имате въпроси или нужда от съдействие във връзка с кандидатстването или преценката за приложимостта на която и да било от мерките по-долу за Вас или Вашия бизнес не се колебайте да се свържете с нас.

I. Схемата 60 на 40

Схемата 60 на 40 е насочена към работодателите и техните служители. По тази мярка държавата чрез НОИ поема 60 % от осигурителния доход на служителите на работодатели, които са преустановили работата на предприятията си или са въвели непълно работно време. След допълнения в нормативната рамка държавата разшири подпомагането, като се включи и с 60 % от дължимите осигуровки от работодателите за служителите им. Повече за параметрите на програмата може да прочетете тук.

II. Банкова ваканция

За период от 6 месеца („гратисен период“), но не по-късно от 31.12.2020 г. кредитополучатели (фирми и отделни граждани) имат възможност да отложат плащанията си по кредити. Възможно е отлагане на главниците и лихвите или само главниците по погасителните планове.

Важно е да се отбележи, че мярката не предоставя възможност за отпадане на лихвите за т. нар. гратисен период, а единствено отлагане на плащанията, при което няма да се начисляват наказателни лихви, нито кредитът ще се обявява за предсрочно изискуем. Повече за т. нар. банкова ваканция може да прочетете тук.

III. Безлихвени кредити за граждани

За физическите лица, които са останали без доходи или дейността им е силно засегната от кризата и ограничителните мерки е налице възможност за получаване на безлихвени кредити в размер до 4,500 лева.

Максималният срок на погасяване на кредитите е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Предвижда се крайният срок за кандидатстване за кредит по програмата да бъде 31.12.2020 г.

Пълните условия може да видите тук, а също и на сайтовете на търговските банки, които ще предоставят кредити на граждани по програмата. На 24.04.2020 г. бяха обявени и първите 4 банки, които ще приемат заявления за предоставяне на безлихвени кредити. Първата банка, която стартира приема на документи в понеделник, 27 април, е Общинска банка. След сряда, 29 април, ще могат да кандидатстват по програмата и клиентите на Инвестбанк. Интернешънъл Асет Банк ще разглежда документи от 4 май, а Първа инвестиционна банка – от 5 май.

Предвижда се кредитите да са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%).

Освен това кредитополучателите няма да дължат такси, комисиони и неустойки.

Предвижда се също кандидатите да не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

Основните категории кредитополучатели са:

Лица, които имат сключен трудов договор

 • Да са в неплатен отпуск поради кризата
 • Да са отработили поне 5 работни дни от месец март 2020 г.
 • Трудовият им договор да е от преди повече от 6 месеца преди началото на неплатения отпуск
 • Да не получават възнаграждения по други трудови договори

Самоосигуряващи се лица

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или да търпят поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

IV. Финансиране от Фонд на фондовете

На своя пресконференция на 14.04.2020 г. Фондът на фондовете обяви структурирането гаранционен продукт за предоставяне на ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнатите от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др.

Фонд на фондовете ще предостави на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лева в рамките на настоящата година.

Те ще послужат предимно за оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, като временна мярка за подпомагане на предприятията в периода на икономическа несигурност и рязко свиване на дейността им.

Освен това Фонд на Фондовете отбелязва, че вече има действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от 6 месеца). Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история. Целта на инструмента е запазване на заетостта, чрез подкрепа на малки частни бизнеси, включително и такива от самонаети лица.

V. Финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 на ЕС

След 11.05.2020 г. се очаква да бъде открита за кандидатстване процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Пълната информация и условия по процедурата може да намерите тук.

1. Цел на процедурата и общи финансови параметри

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общият бюджет по процедурата е 173,000,000 лева.

Грантовете за всеки един одобрен кандидат ще са между 3,000 лева и 10,000 лева.

Допустимите разходи на кандидатите са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи, които ще бъдат финансирани по процедурата могат да включват широк кръг от текущи разходи на бенефициентите, които са свързани с тяхната обичана дейност, като:

 • разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи
 • разходи за доставка на външни услуги
 • разходи за работни заплати и осигуровки, с изключение на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40
 • разходи за комунални услуги (ток, вода, мобилни комуникации и др.)
 • други.

Проектите следва да са с продължителност до 3 месеца.

Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10 % от Нетните приходи за продажби (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“ от ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“ от ГДД по чл. 50 по ЗДДФЛ за 2019 г.), но в рамките между 3,000 лева и 10,000 лева.

Няма да бъдат финансирани дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

2. Кои са допустимите кандидати?

Изискванията към кандидатите са детайлно разписани в условията на процедурата, като някои от по-важните са следните:

Кандидатите следва да са търговци или търговски дружества по смисъла на Търговския закон или по Закона за кооперациите;

Кандидатите следва да са отчели спад в нетните приходи от продажби с поне 20 % при сравнение на стойностите за април 2020 г. със средномесечната стойност на нетните приходи от продажби за цялата 2019 г.

Кандидатите следва да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали търговска дейност през 2019 г.

Кандидатите следва да са микро или малки предприятия (определения са предвидени в Закона за малките и средни предприятия), а именно:

малки предприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

микропредприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

 • Кандидатите следва да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да не са преустановили извършването на дейността си.
 • Кандидатите следва да са регистрирали спад поне 20 % в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.
 • Кандидатите следва да са подали годишната си данъчна декларация за 2019 г. пред НАП съобразно правилата на ЗКПО/ЗДДФЛ;
 • Кандидатите следва да са реализирали минимален оборот през 2019 г. от 30 000 лева;
 • Кандидатите следва да нямат неплатени данъчни и други публични задължения;
 • Кандидатите следва да не са в затруднено положение по смисъла на по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), да не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност, да не са преустановили дейността си, да нямат установени нарушения на определени разпоредби на КТ, Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция, ЗОП, ДОПК, НК и др.

По тази процедура няма да бъдат финансирани предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, освен за дейности, които нямат за предмет отглеждане или преработка на земеделска продукция.

По тази процедура няма да бъдат финансирани и предприятия, които развиват дейност в сектор Рибарство и аквакултури.

Недопустими кандидати са също и предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

Недопустими кандидати са също и микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти. Недопустими кандидати са също и предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 (Приложение 7) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”.

3. Процедурата по подаване и разглеждане на исканията за финансиране

Предвижда се процедурата да бъде открита след 11.05.2020 г., а крайният срок за подаване на проектните предложения ще бъде 30.05.2020 г.

Ще бъдат финансирани допустими кандидати и проекти, по реда на постъпване на проектните предложения, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата, т. е. приложим ще бъде принципът „Пръв по време, пръв по право“.

Подаването на формуляра за кандидатстване и всички необходими документи ще се извършва изцяло по електронен път на следния адрес.

След одобряване на подадено проектно предложение бенефициентът ще получи заявената и одобрена финансова помощ авансово, като в срок от 1 месец след приключване на срока на проектното предложение следва да се подаде подробен отчет на извършените разходи и да се представят необходимите финансово-оправдателни документи..

При установяване на неизпълнение на поетите ангажименти или на деклариране на неверни факти и обстоятелства отпуснатите средства ще бъдат потърсени обратно заедно със съответните лихви. При деклариране на неверни обстоятелства ще бъде сезирана и прокуратурата.

VI. Необезпечени кредити за малки и средни предприятия

Предстои да бъде обявена подробна информация на сайта на Българската банка за развитие.

Предварително заявените параметри на пресконференция на финансовия министър на 21.04.2020 г. са следните.

 • Максимален размер на кредита – 300,000 лева;
 • Гратисен период (главница и лихва) – до 36 месеца;
 • без обезпечение;
 • Допустими са всички сектори без ограничения за територията на цялата страна;
 • Срок за кандидатстване до 23.12.2020 г.
 • Кандидатстване и отпускане на кредитите през търговските банки, които ще сключат споразумения с ББР.

VII. Кредити за малки и средни предприятия с лихвена субсидия

Предстои да бъде обявена подробна информация на сайта на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете).

Предварително заявените параметри на пресконференция на финансовия министър на 21.04.2020 г. са следните.

 • Максимален размер на гаранция/кредит – до 3,6 млн. лева;
 • Максимален срок – до 10 г. с възможност за гратисен период;
 • Кредити с лихвена субсидия за фирмите, запазващи заетостта по време на кризата;
 • Кандидатстване и отпускане на кредитите през търговските банки, които ще сключат споразумения с Фонда на фондовете.

VIII. Кредити за малки и средни предприятия и средно-големи предприятия

Информация за банките, които са сключили споразумения с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е публикувана на английски на сайта на ЕИФ. По-конкретно това са УниКредит Булбанк, ОББ и ПроКредит банк (България). Подробна информация може да се потърси на място в клоновете на тези банки и на техните сайтове в интернет.

Основните параметри по този финансов инструмент са:

 • Максимален размер на гаранцията/кредит – до 3,6 млн. лева;
 • Възможност за рефинансиране на задължения (възникнали преди не повече от 60 дни);
 • Оборотни и многоцелеви кредити, включително рефинансиране.

IX. Микро кредити за предприемачи и самонаети лица

Предстои да бъде обявена подробна информация на сайта на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете).

Предварително заявените параметри на пресконференция на финансовия министър на 21.04.2020 г. са следните.

 • Микро кредити – до 50,000 лева;
 • Срок – до 10 години;
 • Възможност за гратисен период;
 • Допустими кандидати – микро предприятия с кратка история, а също и самонаети лица и предприемачи от уязвими групи (хора с увреждания, млади хора до 29 години, безработни повече от 6 месеца).

X. Капиталови инвестиции

Предстои да бъде обявена подробна информация на сайта на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете).

Предварително заявените параметри на пресконференция на финансовия министър на 21.04.2020 г. са следните.

 • Размер на инвестицията следно 800,000 лева;
 • Кандидатстване пред четири инвестиционни фонда, чрез Фонд на фондовете;
 • Допустими кандидати ще са компании с потенциал да подпомогнат възстановяването на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията;
 • Малки и средни предприятия, с фокус върху стартиращи предприятия (стартъпи) и иновативни предприятия;
 • Финансиране на инвестиционните нужди и предоставяне на ликвидна подкрепа.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“