fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Банковата ваканция заради COVID-19 (коронавирус) - IY Law Firm
1036
post-template-default,single,single-post,postid-1036,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Банковата ваканция заради COVID-19 (коронавирус)

11.04.2020 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 10.04.2020 г. Българската народна банка публикува на своя сайт съобщение относно приетите от банките в България правила за отсрочване и уреждане на задължения („Правилата“) във връзка с кризата, породена от разпространението на COVID-19 (коронавирус). Тези правила са приети разработени в рамките на Асоциацията на Банките в България, одобрени са от Управителния съвет на Българската народна банка и следват дадените насоки от Европейския банков орган.

Най-общо Правилата целят да предоставят възможности на кредитополучателите да не погасяват своите задължения към банките поради възникналата безпрецедентна криза във връзка с пандемията COVID-19 (коронавирус). Това решение се очакваше с нетърпение от бизнеса и гражданите и придоби популярност като банкова ваканция или мораторуим.

I. Какво предвиждат Правилата?

Правилата предоставят три механизма за отсрочване и уреждане на задължения към банки и техните дъщерни дружества – финансови институции за период от 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. („гратисен период“)

Механизъм № 1 –

отсрочване на

главница и лихва

  • Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за гратисния период.

  • След изтичане на гратисния период се съставя нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски, който включва целия оставащ дълг (главница и лихва), а също и размера на главниците по отсрочените вноски.

  • Непогасената лихва, която е следвало да бъде платена по време на гратисния период, се разпределя равномерно към всяка вноска по новия погасителен план.

Механизъм № 2 –

отсрочване само на главница

  • Дължимите суми само за главница се отсрочват за гратисния период

  • По време на гратисния период се заплаща само дължимата по действащия погасителен план лихва.

  • След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски, който включва целия оставащ дълг (главница и лихва), а също и размера на главниците по отсрочените вноски.

Сравнение на условията по Механизъм № 1 и Механизъм № 2

Нека вземем за пример следните базови условия:

Към 01.04.2020 г. кредитополучател има оставащи 10 вноски до края на погасителния си план във връзка с ипотечен кредит.

Всяка една месечна погасителна вноска е от по 600 лева и включва 500 лева главница и 100 лева лихва.

Падежът на всяка една месечна погасителна вноска е 25 – то число на съответния месец, т. към 01.04.2020 г. са дължими вноските с падежи: 25.04.2020 г.; 25.05. 2020 г.; 25.06.2020 г.; 25.07.2020 г.; 25.08.2020 г.; 25.09.2020 г.; 25.10.2020 г.; 25.11.2020 г.; 25.12.2020 и 25.01.2021 г.

Последната вноска по действащия погасителен план преди кризата е следвало да се направи до 25.01.2021 г. Поради кризата с COVID-19 (коронавирус) обаче кредитополучателят изпада в затруднения да погасява вноските по кредита си.

Механизъм № 1

Гратисен период от 6 месеца, т. е. от 01.04.2020 г. до 01.10.2020 г.

През гратисния период кредитополучателят не плаща нито главница, нито лихва.

.

.

След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който предвижда удължаване на периода на погасяване на кредита с 6 месеца, като последната погасителна вноска вече ще се дължи на 25.07.2021 г., вместо на 25.01.2021 г.

Към оставащото задължение по новия погасителен план ще се прибавят сумите на главницата от пропуснатите вноски по време на гратисния период, т. е. 6 х 500 лева = 3,000 лева, а също и сумите на лихвата от пропуснатите вноски по време на гратисния период, т. е. 6 х 100 лева = 600 лева.

Механизъм № 2

Гратисен период от 6 месеца, т. е. от 01.04.2020 г. до 01.10.2020 г.

През гратисния период кредитополучателят не плаща единствено главница.

През гратисния период кредитополучателят продължава да плаща само лихва, т. е. по 100 лева месечно.

След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който предвижда удължаване на периода на погасяване на кредита с 6 месеца, като последната погасителна вноска вече ще се дължи на 25.07.2021 г., вместо на 25.01.2021 г.

Към новия погасителен план ще се прибави единствено сумата на главницата от пропуснатите вноски по време на гратисния период, т. е. 6 х 500 лева = 3,000 лева.

Към новия погасителен план няма да се прибавят лихвите по вноските за гратисния период, защото същите ще са били платени в срок.

Правилата на Механизъм № 1 и Механизъм № 2 оставят известни неясноти относно това дали за новия срок от 6 месеца, който се добавя към първоначалния погасителен план банката ще начислява нова лихва или не.

Към настоящия момент преобладава становището, че такава лихва ще бъде начислена, тъй като принципът в банковото кредитиране е, че времето е пари и всяко забавено изплащане на дълга влече със себе си лихва.

Все пак обаче лихвата, която е следвало да бъде платена по време на гратисния период няма да бъде капитализирана.

Механизъм № 3 –

приложим за

револвиращи

продукти

  • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

  • Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

  • За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

II. За кого са приложими Правилата?

Правилата са приложими за всички кредитополучатели –физически и юридически лица (с изключение на кредитните институции), които са изпаднали в затруднения да обслужват плащанията си по кредити поради кризата, предизвикана от пандемията от разпространението на COVID-19 (коронавируса). Правилата са приложими за кредитополучатели, които не са изпаднали в забава по кредитите си, като забава до 90 дни към 01.03.2020 г. ще се приема за допустима.

III. Други условия за приложение на Правилата

Правилата не се прилагат служебно. Необходимо е изрично искане от кредитополучателите и споразумение с банката за конкретния механизъм за отсрочване и уреждане на задълженията.

Отсрочват се задължения за гратисен срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г.

Крайният срок за подаване на исканията до банките за отсрочване на задължения е 22.06.2020 г., като съответната банка следва да е взела решението си най-късно до 30.06.2020 г.

Кредитополучателят има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“