fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Промените в Закона за извънредното положение | IY Law Firm
1026
post-template-default,single,single-post,postid-1026,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Промените в Закона за извънредното положение

09.04.2020 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 09.04.2020 г. в Държавен вестник бр. 34/2020 г. бяха обнародвани промените, които Народното събрание прие в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. („Законът за извънредното положение“)

Повече информация за първоначалната версия на Закона за извънредното положение може да намерите тук.

По-долу ще намерите акцентите от промените в Закона за извънредното положение, които са важни за бизнеса.

I. Относно схемата 60 на 40

С промените на Закона за извънредното положение се допълва възможността за работодателите да получат държавна помощ от 60 %, като се добавя това съотношение и за дължимите от тях осигуровки на служителите, за които са заявили подпомагане.

До промените в Закона за извънредното положение държавната помощ не се отнасяше до дължимите осигуровки от работодателя за съответните служители.

II. Относно забавата при парични плащания

С промените в Закона за извънредното положение се ограничава правилото относно правните последици от неплащането на парични задължения единствено до случаите на договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг. В съответствие на това не се начисляват лихви за забава и неустойки, задълженията не може да бъдат обявени за предсрочно изискуеми и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

Промяната се състои в това, че при първоначалната редакция на разпоредбата в обхвата на това правило бяха включени на практика всички парични задължения в гражданския и търговски оборот. Това от своя страна създаваше опасност от натрупване на огромна междуфирмена задлъжнялост и блокиране на отношенията между участниците в обичайния търговски и граждански оборот.

III. Относно процесуалните срокове

Отменя се спирането на сроковете по редица съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, като занапред сроковете по тези производства продължават да текат. Конкретните производства са изброени изчерпателно в приложение към закона и някои примери са следните:

1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

4. Обезпечителните производства;

5. Делата за обезпечаване на доказателства;

6. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс, т. е. във връзка с административни актове, по които е допуснато предварително изпълнение и във връзка с които е поискано спиране на такова предварително изпълнение;

7. Делата по чл. 75 (относно разкриване на данъчна и осигурителна информация) и чл. 157 (относно исканията за спиране на изпълнението на Ревизионни актове, в случаите, когато са обжалвани пред съда) от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс;

8. Делата по Закона за обществените поръчки;

9. Делата по Закона за концесиите;

10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

и други

IV. Относно сроковете за изпълнение на указания, дадени от административни органи

С измененията в закона се отменя правилото за спиране на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган до страни или участници в производства.

V. Относно възможността за провеждане на заседания от разстояние

С новата разпоредба на чл. 6а от Закона за извънредното положение се предоставя възможност на колективни административни органи (държавни и местни), като комисии, съвети и други, а също и на съдебни състави и КЗК да провеждат заседания от разстояние.

VI. Относно туроператорите

Въвежда се възможност за туроператорите да предлагат на пътуващи, чиито пътувания са отменени, ваучери за заплатената сума във връзка с други туристически услуги. При непостигане на споразумение между страните обаче за ваучерите или други условия, туроператорите дължат възстановяване на дължимите суми не по-късно от един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение.

VII. Въвеждане на несеквестируем доход във връзка с изпълнителните производства по ДОПК

Занапред се въвежда несеквестируем доход за длъжниците по изпълнителните производства по ДОПК в размер на минималната работна заплата. За 2020 г. минималната работна заплата е в размер на 610 лева.

VIII. Относно трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

За времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

Тези трудови договори са с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.

IX. Относно наемите за обекти държавна или общинска собственост

С промените в Закона за извънредното положение се дава възможност на наемодателите (държавата или общините) да намаляват или дори освобождават изцяло от наем физически и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време
на извънредното положение.

Важно е да се отбележи, че решението за това е изцяло в зависимост от волята на наемодателите, а не тяхно задължение. Мярката се отнася до лицата – наематели/ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си, т. е. тези обстоятелства вероятно ще подлежат на доказване пред наемодателите.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата и други теми, които са важни за Вас и Вашия бизнес или защита на личните Ви права.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“