fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

ПМС 55 от 30.03.2020 г. – помощ за работодателите | IY Law Firm
991
post-template-default,single,single-post,postid-991,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

ПМС 55 от 30.03.2020 г. – помощ за работодателите

Повече за схемата 60 към 40 (обновена на 21.04.2020 г.)

31.03.2020 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 30.03.2020 г. българското правителство прие Постановление 55/30.03.2020 г. (ПМС 55), с което регламентира процедурата за подпомагане на работодателите, чиито бизнеси са пострадали от въведеното извънредно положение заради борбата срещу разпространението на вируса COVID-19 (коронавирус). Мярката придоби популярното название схемата 60 към 40.

Представяме по достъпен начин основните параметри на тази мярка.

На разположение сме и за допълнително съдействие при необходимост.

Общи изисквания към кандидатите

Основната концепция на ПМС 55 е предоставяне на помощ на работодатели, които поради обявеното извънредно положение са:

 • Преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни служители;
 • Въвели режим на работа при непълно работно време.

Две основни групи допустими кандидати

1. Първа група кандидати

Работодатели, засегнати пряко или в по-голяма степен от въведените ограничителни мерки за борба с пандемията COVID-19 (корона вирус)

По-конкретно това са:

 • Търговия на дребно

(но не и за търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, лекарства и други фармацевтични стоки и др.)

 • Пътнически сухоземен и въздушен транспорт
 • Хотелиерство
 • Ресторантьорство
 • Питейни заведения
 • Кина, театри, школи за изкуства и др.
 • Туристически агенции
 • Предучилищно образование (частен сектор)
 • Обучители на водачи на превозни средства
 • Организатори на конгреси и търговски изложения
 • Спортни зали и курсове за развлечение и отдих
 • Други икономически дейности, осъществявани в населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

2. Втора група кандидати

Работодатели, засегнати косвено от въведените ограничителни мерки за борба с пандемията COVID-19 (коронавирус) В тази втора група са всички останали работодатели извън тези в първата група.

Недопустими кандидати

Все пак от обхвата на ПМС 55 са изключени определени работодатели, а именно тези извършващи дейност в следните сектори от КИД – 2008:

А (Селско, горско и рибно стопанство)

К (Финансови и застрахователни дейности)

О (Държавно управление)

Р (Образование)

Q (Хуманно здравеопазване и социална работа)

T (Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление) и U (Дейности на екстериториални организации и служби)

Размер на помощта

60 % от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки служител, за когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации.

60 % от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя

В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на служителите, за които получава помощта, т. е. останалите 40 %, за съответния месец и заплаща 40 % от дължимите осигурителни вноски.

Общи изисквания към работодателите

Разбира се всяка помощ е обвързана и с определени изисквания. Държавата цели подпомагането на работодатели, които спазват стриктно данъчните, осигурителни и трудови задължения.

Особено внимание представляват изискванията работодателите да запазят трудовите правоотношения със служителите, за които са получили компенсация.

Важно е и условието през периода на получаване на компенсациите да не се уволняват служители, т. е. дори и такива, за които не се получават компенсации, на следните основания: по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), т. 3 (при намаляване на обема на работата) и т. 4 (при спиране на работа за повече от 15 работни дни)

Но на други основание работодателите могат да уволняват служители, като например по взаимно съгласие, при дисциплинарно уволнение и други.

По-конкретно изискванията към работодателите са:

1. местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

3. липса на задължения за данъци и осигуровки към държавата или общината.

(Тези задължения следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение);

4. да не са обявени в несъстоятелност или да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите, а също и за допълнителен период, който е не по-малък от периода, за който са получени компенсации.

6. да не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;

7. да нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушения на трудовото законодателство (по КТ или по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност) през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа или за въвеждане на непълно работно време.

Особени изисквания към работодателите от Втората група

Конкретно за работодателите от Втората група са установени и следните допълнителни изисквания.

Тези работодатели трябва да декларират и установят намаляване на приходите от продажбите с не по-малко от 20 %.

Има някои особености.

За работодателите, които са учредени преди 01.03.2019 г., от значение е намалението на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.

На практика това означава, че ако заявлението за подпомагане е подадено през април 2020 г. работодателят следва да определи приходите от продажбите си за март 2020 г. и да ги сравни с приходите от продажбите си за март 2019 г. и съответно да установи спад с 20 % и повече от 20 %.

За работодателите, които са учредени след 01.03.2019 г., от значение е намалението на приходите от продажби през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г. На практика това означава, че ако заявлението за подпомагане е подадено отново през април 2020 г. работодателят следва да определи приходите от продажбите си за март 2020 г. и да ги сравни с усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г. и съответно да установи спад с 20 % и повече от 20 %.

Срок за подаване на заявления

Първоначално беше предвиден срок за подаване на заявленията до 21.04.2020 г., но впоследствие този срок отпадна.

Къде се подават заявленията

Дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите

Как се подават заявленията

По електронен път (необходим е електронен подпис) Системата е достъпна на следния линк.

По поща, куриер, други лицензирани оператори с писмо с обратна разписка.

В краен случай на хартия на място в офиса на Бюро по труда.

Процедурата накратко

На сайта на Агенцията по заетостта са публикувани формите за кандидатстване и указания за процедурата.

Към всяко Бюро по труда ще бъде определена комисия, която срок до 7 работни дни от подаването на заявлението извършва проверка и одобрява или отказва компенсациите.

В срок от 2 работни дни след приключване на проверката на заявлението и приложенията към него Бюрото по труда уведомява обратно работодателя дали е одобрен или не. При одобрение Агенцията по заетостта изпраща информация към НОИ, от където се изплащат компенсациите по сметка на работодателя.

НОИ публикува списъци на одобрените кандидати, които са достъпни тук..

Санкциите

Работодателите дължат връщане на получените компенсации в следните случаи:

 • При деклариране на неверни обстоятелства
 • При неизпълнение на ангажиментите след получаване на компенсациите и за периода на подпомагане на работодателите във връзка с техните служители

ПМС 55 влиза в сила със задна дата, считано от 13.03.2020 г. и зависи от получаването на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Такова решение вече е налице и финансовите компенсации могат да се изплащат на одобрените работодатели.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата, а също и по други теми, които са важни за Вас.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“