fbpx
Адвокатско дружество Иванов и Йонкова

Консултирайте се с нас

+359 888 36 95 76

doychin.ivanov@iylawfirm.com

София, ул. Княз Борис I №40, ап.1

Следвайте ни в социалните мрежи:

Законът за извънредното положение | IY Law Firm
939
post-template-default,single,single-post,postid-939,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Законът за извънредното положение

Мерките по време на извънредното положение, въведено на 13.03.2020 г.

22.03.2020 г.

автор: адвокат Дойчин Иванов

На 20.03.2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. („Законът за извънредното положение“) След наложено вето от Президента на България законът бе прегласуван отново на 23.03.2020 г.

По-долу ще намерите акцентите, които са важни за бизнеса.

За срока от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение се въвеждат следните мерки.

I. Относно процесуалните срокове

Спират да текат всички процесуални срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.

Примери за такива срокове са:

  • Срокът по чл. 131 от ГПК за представяне на отговор на искова молба
  • Срокове съобразно указанията на съда за представяне на становища, документи, преводни нареждания за държавни такси, депозити за експертизи и пр.

Не спират обаче процесуалните сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

II. Относно давностните срокове

Спират да текат всички давностни срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на тези по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Примери за такива давностни срокове са:

  • Общият давностен срок от 5 години по чл. 110 от ЗЗД относно всички вземания. (например главницата по договор за заем или уговореното възнаграждение по договор за предоставяне на услуга или доставка на стока и пр.)
  • Давностният срок от 3 години по чл. 111 за вземания за възнаграждения за труд; за неустойки и обезщетения; за лихви и наеми и други периодични плащания.
  • Давностните срокове от 10 години и 5 години по чл. 79 от Закона за собствеността относно придобиването на собствеността върху недвижими имоти.

III. Относно сроковете за изпълнение на указания, дадени от административни органи

Спират сроковете за изпълнение на указания, дадени от административни органи.

Примери за такива срокове са:

  • Срокове за отстраняване на нередности, установени при проверка от Инспекцията по труда;
  • Срокове за представяне на документи в рамките на ревизионни производства по ДОПК;

IV. Относно други срокове

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете, определени със закон, извън тези срокове, които са посочени по-горе, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправните субекти.

Пример за такива срокове са тези за обжалване на административни актове, наказателни постановления, ревизионни актове и други.

Също така с един месец от отмяната на извънредното положение се удължава и действието на административни актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

V. Относно публичните продани и запорите

Спират се всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавни и частни съдебни изпълнители. След отмяната на извънредното положение публичните продани се насрочват наново. За новите процедури не се дължат такси и разноски.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения за болнична помощ, запори на трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за трудови възнаграждения.

Извън обхвата на закона обаче са другите лица освен физическите лица и лечебните заведения, което означава, че за всички търговски дружества и други субекти ще е възможно да се налагат запори върху техни банкови сметки и вземания от трети лица.

Освен това, вече наложените запори продължават да действат.

VI. Относно забавата при парични плащания

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забавата за плащания на задължения на частноправни субекти (т. е. физически, юридически лица, неперсонифицирани дружества), включително лихви, неустойки за забава, както и непарични последици, като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Тълкуването на това правило води до изводите, че ако падежът на съответно плащане на парично задължение настъпи по време на извънредното положение и ако длъжникът не го плати, следва, че длъжникът ще изпадне в забава, респективно в неизпълнение, но до отмяната на извънредното положение за него няма да се начисляват лихви и неустойки. Освен това кредиторът няма да има право да обяви договора за предсрочно изискуем, а също и да го развали. Това означава също, че ако длъжникът продължава да не плаща, от първия ден след отмяната на извънредното положение, ще започнат да се начисляват лихви и неустойки, както са уговорени в договора или следват от закона. Също от този момент кредиторът ще може да пристъпи и към обявяване на договора за предсрочно изискуем, а също и да прибегне към неговото разваляне.

VII. Относно обявяването на годишните финансови отчети за 2019 г.

През 2020 г. сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството се удължават до 30.09.2020 г. По-конкретно това са сроковете за публикуване на финансовите отчети на всички търговци, на юридическите лица с нестопанска цел, а също и на всички други предприятия.

През 2020 г. срокът по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за обявяване на декларация за липса на дейност през 2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.

VIII. Относно нотариалните производства

Ограничават се нотариалните производства до неотложните такива. Нотариалната камара осигурява дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 жители за съответния район.

IX. Относно данъците

През 2020 г. отстъпка от 5 % се прави на лицата, които преди 30.06.2020 г. са предплатили данъка върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства за цялата година.

През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се удължава до 30.06.2020 г., т. е. това е срокът за внасяне на дължимия данък върху разходите за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, а също и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия данък от се удължава до 30.06.2020 г. за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, а също и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Отново за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, а също и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, през 2020 г. ползват отстъпка от 5 % върху данъка за довнасяне, ако до 31.05.2020 г. са подали годишната декларация и са платили дължимия данък.

Горепосочените облекчения не се отнасят до другите физически лица, освен търговци и земеделски стопани. За всички други физически лица освен тези две категории, продължава да се прилага срокът за деклариране и плащане на данъка за 2019 г. до 30.04.2020 г.

X. Относно производствата по ДОПК

До отмяна на извънредното положение не се прилага срокът по чл. 171, ал. 2 от ДОПК, т. е. абсолютният давностен срок за погасяване на публични вземания от 10 години.

Спират срокове и в някои случаи при несъстоятелност на длъжника по реда на чл. 193, ал. 4 от ДОПК.

Не се образуват изпълнителни производства по реда на ДОПК срещу длъжници освен с оглед защитата на особено важни държавни и обществени интереси.

Спират се изпълнителните производства срещу длъжници, образувани по реда на ДОПК, т. е. публичните изпълнители не могат да извършват нови изпълнителни действия, а само такива по обезпечаване на вземанията, както и по разпределение на вече постъпили суми.

Спира се и срокът по чл. 246, ал. 10 от ДОПК за въвод във владение на купувача на имота в рамките на изпълнително производство по ДОПК.

Екипът на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“ е на разположение за предоставяне на отговори на допълнителни въпроси по настоящата и други теми, които са важни за Вас и Вашия бизнес или защита на личните Ви права.

Настоящата статия не представлява правно становище или съвет, свързани с конкретна ситуация или казус.

Автор: адвокат Дойчин Иванов

Управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и Йонкова“